Przyroda

Przejdź do wybranej mapy:

Zasoby przyrody ożywionej

       Cenne gatunki i siedliska

       Roślinność potencjalna

       Regionalizacja geobotaniczna

       Regionalizacja przyrodniczo-leśna

Zasoby przyrody nieożywionej

       Regionalizacja fizycznogeograficzna

       Mapa geologiczna

       Waloryzacja geologiczna

       Jaskinie i geostanowiska

       Regionalizacja geomorfologiczna

       Waloryzacja geomorfologiczna

        Zasoby wodne

Badania i ochrona przyrody

        Rejestr form ochrony przyrody

        Korytarze ekologiczne

        Program Owca Plus

        Instytucje i organizacje ochrony środowiska

Użytkowanie przyrody

        Gospodarka łowiecka

        Złoża

         Mapa sozologiczna

Turystyka i edukacja przyrodnicza

        Edukacja ekologiczna

        Turystyka przyrodnicza

Lasy Państwowe

       Podział administracyjny

       Gatunek panujący

       Wiek drzewostanu

       Budowa pionowa

Moduł prezentuje dane o obszarach chronionych i cennych przyrodniczo pozyskane z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ponadto w module można znaleźć przebieg granic aktualnie obowiązujących obwodów łowieckich oraz wyłączenia z obwodów łowieckich. Podział województwa śląskiego na obwody łowieckie został dokonany na podstawie uchwały NR IV/30/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dane w module:
 
Formy ochrony przyrody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (aktualizowane co tydzień):
Rezerwaty przyrody
Granice otulin rezerwatów przyrody
Parki krajobrazowe
Granice otulin parków krajobrazowych
Pomniki przyrody
Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000
Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Obszary chronionego krajobrazu
Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej
Użytki ekologiczna
 
Parki krajobrazowe śląskie
 
Dane z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska:
Roślinność potencjalna to hipotetyczny stan roślinności, jaki mógłby być osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji, gdyby oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez siedlisko.
Waloryzacja geomorfologiczna województwa śląskiego - miejsca występowania w województwie śląskim cennych walorów geomorfologicznych rangi międzynarodowej, krajowej i regionalnej. 
Waloryzacja geologiczna województwa śląskiego - waloryzacja obiektów, obszarów i regionów województwa śląskiego cennych z punktu widzenia geologii. 
Regionalizacja przyrodniczo-leśna - podział przestrzeni województwa śląskiego, którego celem jest przedstawienie w układzie hierarchicznym geograficznego zróżnicowania warunków wzrostu i rozwoju lasów, ich funkcji fizjotaktycznych oraz naturalnych możliwości bioprodukcji siedliska.
Regionalizacja geomorfologiczna - regionalizacja geomorfologiczna województwa śląskiego (podział województwa na jednostki geomorfologiczne) sporządzona na podstawie interpretacji materiałów źródłowych: Klimaszewski M. (Red.) 1972. Geomorfologia Polski, PWN, Warszawa, t. I.  
Regionalizacja geobotaniczna - to zhierarchizowany, wedle określonych reguł, podział przestrzeni geograficznej dokonany ze względu na zróżnicowanie szaty roślinnej.
Regionalizacja fizycznogeograficzna - podział przestrzeni na regiony fizycznogeograficzne, które wykazują pewien stopień wewnętrznej jedności wynikający z ich położenia geograficznego, historii rozwoju, charakteru współczesnych procesów geograficznych oraz wzajemnego powiązania poszczególnych elementów tworzących daną jednostkę.
Geologia utworów powierzchniowych - mapa sporządzona na podstawie Mapy geologicznej Polski 1:200 000 przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego na potrzeby Opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (2003).
Edukacja ekologiczna - ośrodki edukacji ekologicznej oraz ścieżki przyrodnicze (wraz z przystankami), zlokalizowane na terenie województwa śląskiego.
 
Regionalizacja fizycznogeograficzna
 
Dane z Państwowego Instytutu Geologicznego:
Jaskinie
Powierzchnie wypasu Beskidy

Powierzchnie wypasu Jura

 

W przyszłości dane zostaną uzupełnione o bazy bio- georóżnorodności, powstające w ramach projektu BIOGEO Silesia realizowanego przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Województwem Ślaskim