Mapy historyczne

Dane w module:

Moduł prezentuje mapy historyczne, obejmujące swym zasięgiem teren województwa śląskiego, które stanowią państwowy zasób archiwalny i znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w KatowicachW module są stopniowo udostępniane mapy archiwalne z zespołu 554 Zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach od 1883 roku. 

Mapy historyczne

rok 1883

Niemiecka mapa topograficzna z roku 1883, ukł. Sucha Góra skala 1:10000. Tytuł oryginalny: Specialkarte der Oberschlesischen Bergeviere unter Angabe der Lage der verliehenen Bergwerke.

Link do mapy

rok 1901

Niemiecka mapa topograficzna w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) z roku 1901, obejmująca obszar od Sosnowca do Zabrza i od okolic Tarnowskich Gór do okolic Mikołowa. Tyuł oryginalny: Topographie zur Flözkarte vom nordlichen Teil des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens.

Link do mapy

lata 1901-1913

Niemiecka mapa topograficzna w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) z okresu 1901- 1913, obejmująca obszar od Knurowa do Jaworzna i od okolic Łazisk Górnych do okolic Tarnowskich Gór. Tyuł oryginalny: Flözkarte vom nordlichen Teil des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens.

Link do mapy

lata 1914-1918

Mapa topograficzna specjalna Zagłębia Dąbrowskiego w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) z okresu 1914-1918

Link do mapy

lata 1924-1939

Mapa topograficzna w skali 1:100 000 (układ Borowa Góra) Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu 1924-1939

Link do mapy

lata 1925-26

Mapa topograficzna Terenu Przemysłowego Zagłębia Dąbrowskiego w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) opracowana na podstawie pomiarów wykonanych w latach 1925–1926.

Link do mapy

lata 1930-1935

Niemiecka mapa topograficzna w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) z okresu 1930- 1935 Tytuł oryginalny: Topographie zur Flözkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens.

Link do mapy

lata 1958-61

Mapa topograficzna GUGiK w skali 1:5000 i 1:10000 (układ Borowa Góra) wydana w latach 1960–1966. Mapa przedstawia sytuację topograficzną z lat 1958-61.

​Link do mapy

Granice historyczne

1922-1938, 1938-1939, 1945-1950, 195-1975, 1975-1988, 1999-2001, 2002-2016

Mapy są przekształcane do postaci cyfrowej i przygotowywane do prezentacji w ORSIP przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Pasek czasu

ORSIP posiada funkcjonalność Pasek czasu – Mapy topograficzne, która umożliwia płynne przechodzenie między mapami topograficznymi wykonanymi w różnych latach, dzięki czemu można prześledzić zmiany w zagospodarowaniu terenu od roku 1883 do dzisiaj.

pasek czasu

Sposób sygnowania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Katowicach – dla celów ORSIP

Dla osób chcących zapoznać się z oryginalną mapą lub wykorzystać udostępniane materiały w publikacjach, pracach naukowych, przedstawiamy sposób sygnowania tych materiałów, który umożliwi szybkie odnalezienie danych podstawowych (nazwa zespołu, opis jednostki archiwalnej, itd.) w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Każda sekcja mapy ma przydzielone godło mapy. Klikając na mapę narzędziem „identyfikacja"  otwiera się okno Skorowidz map archiwalnych Borowa Góra 1:5000, w którym wyświetla się godło mapy.

 

Informacje o Archiwum Państwowym w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach jest państwową jednostką organizacyjną utworzoną zarządzeniem Nr 390 Ministra Oświaty z dnia 17 grudnia 1946 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Katowicach (Dz. U. Min. Oświaty Nr 12, poz. 390) wykonującą zadania na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity z roku 2011, nr 123, poz. 698 z późn. zm.).

Działa na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity z roku 2011, nr 123, poz. 698 z późn. zm.) oraz Statutu będącego załącznikiem do decyzji Nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 maja 2013 r.

Jednostką zwierzchnią jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Zakres działania Archiwum Państwowego w Katowicach

Do zadań Archiwum Państwowego w Katowicach należy w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
  • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;
  • ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanym materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Zapraszamy do skorzystania z portali Archiwum Państwowego w Katowicach:

www.katowice.ap.gov.pl