Gospodarka Przestrzenna

Przejdź do wybranej mapy:

Struktura użytkowania gruntów w gminach

Struktura własności w gminach

Najlepsza Przestrzeń Publiczna - nagrodzeni

Analiza dostepności czasowej

Pokrycie terenu

Dane w module:

  • Struktura sposobu użytkowania gruntów w 2009 i 2015 r. - dane zostały opracowane w oparciu o informacje zawarte w zestawieniach zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, przekazywanych do Marszałka Województwa Śląskiego na podstawie zapisów rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.). Procentowy udział danego użytku gruntowego obliczono jako stosunek jego powierzchni do powierzchni gminy z uwzględnieniem podziału na obszar wiejski lub miasto w przypadku gmin miejsko-wiejskich. Na podstawie ww. danych opracowano kartogramy dla: użytków rolnychterenów zalesionychzadzrzewionych i zakrzewionychterenów zabudowanych i zurabnizowanychgruntów pod wodamiużytków ekologicznychnieużytków oraz terenów różnychPonadto zaprezentowano zmiany udziału poszczególnych użytków gruntowych w latach 2009 - 2015.

użytkowanie gruntów

 

  • Struktura własności gruntów w 2009 i 2015 r. - dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w zestawieniach zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, przekazywanych do Marszałka Województwa Śląskiego na podstawie zapisów rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.). Na potrzeby opracowania zastosowano następujący podział podmiotów ewidencyjnych, który powstał z połączenia poszczególnych grup rejestrowych:

1) Skarb Państwa – powstała z zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 1, 2 i 3, gruntów których właścicielem jest Skarb Państwa, niezależnie od sposobu ich władania,

2) Gminy – powstała z zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 4, 5 i 6, gruntów których właścicielem są gminy, niezależnie od sposobu ich władania,

3) Osoby fizyczne – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 7,

4) Spółdzielnie – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 8,

5) Kościoły i związki wyznaniowe – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 9,

6) Wspólnoty gruntowe – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 10,

7) Powiaty – powstała z zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 11 i 12, gruntów, których właścicielem są powiaty, niezależnie od sposobu ich władania,

8) Województwa – powstała z zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 13 i 14, gruntów których właścicielem jest województwo, niezależnie od sposobu ich władania,

9) Spółki prawa handlowego i inne podmioty – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 15.

Procentowy udział powierzchniowy gruntów ww. podmiotów ewidencyjnych obliczono jako stosunek ich powierzchni do powierzchni gminy z uwzględnieniem podziału na obszar wiejski lub miasto w przypadku gmin miejsko-wiejskich. Na podstawie ww. danych opracowano dla poszczególnych podmiotów ewidencyjnych kartogramy wg stanu na 2009 i 2015 r. Ponadto zaprezentowano zmiany udziału powierzchni gruntów ww. podmiotów ewidencyjnych w latach 2009 - 2015.

Struktura własności

  • Projekty nagrodzone w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" - konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka i odbywa się co rok, nieprzerwanie od 2000 r. Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury Konkursowe - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się również głosowanie internetowe na stronach Województwa Śląskiego.

npp

 

  • CORINE Land Cover z lat 2000 i 2006 wraz z informacją o zmianach w zagospodarowaniu w tym okresie. Dane opracowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska.  Klasy pokrycia terenu wyróżniane w programie CORINE Land Cover (CLC) są zorganizowane hierarchicznie w trzech poziomach. Pierwszy poziom obejmuje pięć głównych typów pokrycia globu ziemskiego: tereny antropogeniczne, obszary rolnicze, tereny leśne i półpustynne, mokradła oraz wody. Na drugim poziomie zostało wyróżnionych 15 form pokrycia terenu, które można przedstawić na mapach w skalach od 1:500 000 do 1:1 000 000. Wreszcie na poziomie trzecim wyróżniono 44 klasy. Ten poziom szczegółowości wydzieleń został zastosowany w opracowaniu baz danych pokrycie terenu we wszystkich krajach Europy. W Polsce spośród 44 klas pokrycia terenu występuje 31.

W bazach danych CLC są przechowywane tylko dane powierzchniowe, o minimalnej powierzchni 25 ha i szerokości co najmniej 100 m. Pokrycie terenu kartowane jest metodą wizualnej interpretacji zdjęć satelitarnych dostarczonych przez satelity Landsat, SPOT i IRS. (żródło: http://clc.gios.gov.pl/)

CORINE Land Cover

  • Urban Atlas – szczegółowa baza danych o użytkowaniu terenu dla okolic GOP, Rybnika i Częstochowy wykonana w skali 1:10000. Bazę udostępnia Europejska Agencja Środowiska.

Docelowo moduł będzie prezentował również plany zagospodarowania przestrzennego.