News

Regulamin

Regulamin portalu Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z zasobów Portalu ORSIP. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że go rozumie i akceptuje.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Portal – Portal ORSIP dostępny pod adresem: http://www.orsip.pl.
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
 3. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 4. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 5. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 6. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
 8. Autoryzacja – proces potwierdzający tożsamość użytkownika.
 9. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
 10. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług publicznych.
 11. Właściciel Portalu – Województwo Śląskie.
 12. Administrator Portalu - jednostka organizacyjna Województwa Śląskiego Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (zwanego w skrócie ŚCSI) z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34.
 13. Dane referencyjne – dane pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

II. Informacje ogólne

 1. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z późn. zm.);
  b) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 poz. Nr 76 poz. 489);
  c) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 15. (Dz. U. 2014 poz. 1114 t. j.);
  d) ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 2. Prezentowana na portalu ORSIP internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych bądź roszczeń wobec właściciela Portalu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

III. Dostęp do usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów Portalu przez Użytkowników.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. Zasady rejestracji konta użytkownika

 1. Użytkownik zarejestrowany ma dostęp do dodatkowych funkcji i danych w Portalu.
 2. Rejestracja użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania.
 3. Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W czasie procesu rejestracji użytkownik definiuje login i hasło wykorzystywane później w procesie logowania.
 5. Podanie danych osobowych (login, imię, nazwisko, e-mail) jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu utworzenia konta.
 6. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z niezarejestrowaniem użytkownika w systemie.
 7. Użytkownik autoryzowany w każdej chwili może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych poprzez przesłanie email na adres scsi@e-slask.pl z adresu podanego dla konta użytkownika z określeniem czynności do wykonania oraz ma prawo wglądu do treści swoich danych.
 8. Użytkownik autoryzowany zobowiązany jest do podawania danych zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Podanie nieprawdziwych danych spowoduje zablokowanie konta użytkownika. W takiej sytuacji jest również możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności

V. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników

 1. Dostęp do udostępnionych przez Portal usług w zakresie przeglądania, wyszukiwania i pobierania jest powszechny i nieodpłatny.
 2. Korzystanie z zasobów Portalu jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a dla administracji publicznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
 3. Użytkownik może bezpłatnie na prywatnej lub firmowej stronie www umieszczać odnośnik do Portalu oraz osadzać mapę przygotowaną w Portalu za pomocą narzędzia „Osadzenie mapy".
 4. Użytkownik przy publikacji materiałów z Portalu musi podać informacje o źródle pochodzenia danych poprzez dodanie określenia „dane z portalu www.orsip.pl Województwa Śląskiego".
 5. Zasady pozyskiwania, utrwalania, zmieniania i dalszego udostępniania danych referencyjnych są określone w art. 40a - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. 2014 poz. 917).

VI. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Portalu wymagane jest:
  a) Połączenie z siecią Internet,
  b) Urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu Cookies oraz Java Script.
 2. Adres email w przypadku rejestracji.
 3. Przy korzystaniu z zasobów portalu ORSIP zabronione jest:
  a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu ORSIP,
  b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Portal.

VII. Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe".

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Każdy użytkownik jest o tym informowany. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści regulaminu przez użytkownika zostaje utracony dostęp do Portalu.
 2. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Portal. Reklamację należy złożyć poprzez wysłanie e-maila na adres scsi@e-slask.pl lub przesłać listem poleconym na adres ŚCSI. ŚCSI rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia ŚCSI poinformuje Użytkownika składającego reklamację w sposób, w jaki reklamacja została złożona. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.07.2015 r.