Regulamin

Regulamin Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

Korzystanie z zasobów witryny internetowej www.orsip.pl oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania
  z Portalu www.orsip.pl i Geoportalu ORSIP www.mapy.orsip.pl, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Geoportalu ORSIP oraz Administratora (Usługodawcy).
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Portalu i Geoportalu ORSIP w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownicy Geoportalu ORSIP zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją bez ograniczeń i zastrzeżeń przed rozpoczęciem korzystania z zasobów systemu.

§ 2.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Portal – strona internetowa ORSIP dostępna pod adresem: www.orsip.pl
 2. Geoportal ORSIP– aplikacja mapowa dostępna pod adresem: www.mapy.orsip.pl
 1. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy
  i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
 2. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 3. Dane referencyjne – dane pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 5. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 6. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Geoportalu ORSIP jako użytkownik zalogowany lub gość.
 8. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
 9. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług publicznych.
 10. Autoryzacja – proces potwierdzający tożsamość użytkownika na podstawie podanego loginu i hasła.
 11. Właściciel Portalu i Geoportalu ORSIP  – Województwo Śląskie.
 12. Administrator (Usługodawca) Portalu i Geoportalu ORSIP  - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwanego w skrócie WODGiK) - jednostka organizacyjna Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna 29.

§ 3.

ZASADY KORZYSTANIA Z DANYCH I USŁUG

 1. Dostęp do udostępnionych przez Geoportal ORSIP usług w zakresie przeglądania, wyszukiwania  jest powszechny i nieodpłatny.
 2. Pobieranie danych udostępnionych w Geoportalu ORSIP jest możliwe na wniosek zainteresowanego z wyłączeniem Danych referencyjnych.
 3. Zasady pozyskiwania, utrwalania, zmieniania i dalszego udostępniania danych referencyjnych są określone w art. 40a - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276  z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183) i  rozporządzeniu MAiC z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 poz. 1322).
 4. Geoportal ORSIP umożliwia wyszukiwanie informacji oraz połączenie informacji pochodzących z zasobów różnych dostawców w spójną całość
  i prezentowanie ich w postaci graficznej.
 5. Informacje prezentowane w Geoportalu ORSIP mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument
  o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych bądź roszczeń wobec właściciela Geoportalu ORSIP lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
 6. Korzystanie z zasobów Geoportalu ORSIP jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a dla administracji publicznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
 7. Użytkownik może bezpłatnie na prywatnej lub firmowej stronie www umieszczać odnośnik do Portalu i Geoportalu ORSIP oraz osadzać mapę przygotowaną w geoportalu ORSIP za pomocą narzędzia „Osadzenie mapy" oraz podać informacje o źródle pochodzenia danych poprzez dodanie określenia „dane pochodzą z Geoportalu Województwa Śląskiego  -  www.mapy.orsip.pl".
 8. Użytkownik zewnętrzny nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geoportalu ORSIP, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§ 4.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z DANYCH I USŁUG

W celu prawidłowego korzystania z zasobów portalu i geoportalu ORSIP wymagane jest:

 1. Połączenie z siecią Internet.
 2. Urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookies oraz Java Script (przeglądarka internetowa).
 3. Adres  e-mail w przypadku rejestracji użytkownika w Geoportalu ORSIP.
 4. Konto w ramach korzystania z geoportalu ORSIP w przypadku korzystania
  z dodatkowych funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu.
 5. W celu prawidłowego korzystania z zasobów zewnętrznych systemu geoportalu ORSIP wskazane jest korzystanie z:
 1. systemu operacyjnego: Microsoft Windows lub Linux,
 2. przeglądarki internetowej z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript w wersjach: Microsoft Egde wersja 85.x, Mozilla Firefox 80.x, Opera wersja 70.x, Google Chrome wersja 85.x. przeglądarki umożliwiającej przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności Acrobat Reader umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.
 1. Przy korzystaniu przez użytkowników z zasobów geoportalu ORSIP zabronione jest:
 1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie geoportalu ORSIP lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,
 2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez geoportal ORSIP.

§ 5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Informacje publikowane w geoportalu ORSIP zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) nie podlegają ochronie przewidzianej ww. ustawą.
 2. Publikacja materiałów z geoportalu ORSIP jest dozwolona pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle pochodzenia zgodnie z § 3 pkt 7
 3. Administrator geoportalu ORSIP nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i dokładność danych w nim udostępnianych.
 4. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w geoportalu ORSIP na własną odpowiedzialność.
 5. Administrator geoportalu ORSIP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania systemu informatycznego wynikające z nieuprawnionych działań użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich.
 6. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp geoportalu ORSIP na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z użytkowaniem geoportalu ORSIP, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią sieci lub systemu informatycznego, czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 8. W ramach portalu i geoportalu ORSIP mogą znajdować się odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 9. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, za których treść nie odpowiada, a do których można uzyskać dostęp poprzez elementy systemu portalu i geoportalu ORSIP.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3.  Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa. Reklamację należy złożyć poprzez wysłanie e-maila na adres orsip@wodgik.katowice.pl
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w geoportalu ORSIP. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona. 
 5. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw
  i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z geoportalu ORSIP w tym podanie swoich danych osobowych w związku przesyłaniem danych do rejestracji, zgłoszeń, uwag na adresy wskazane w zakładce KONTAKT jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności geoportalu ORSIP w szczególności obsługi kont, zgłoszeń i uwag. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający wysłanie zgłoszenia, obsługę konta i uwag.


News

UWAGA!!! Przekształcamy ORSIP do ORSIP 2.0

Informujemy, że Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) w obecnej formie będzie działał do 31 grudnia 2021r.Obecnie trwają prace nad uruchomieniem od stycznia 2022r. nowego...

Przerwa techniczna 30.09.2020

Informujemy, że w wyniku prac technicznych w dniu 30 września br. mogą wystąpić trudności z dostępem do geoportalu ORSIP oraz aplikacjami powiązanymi. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa techniczna 31.08-03.09.2020

Szanowni Państwo, w związku z likwidacją Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach zadania wynikające z realizacji projektów ORSIP i OPI-TPP, a także projektów partnerskich...