KLAUZULA INFORMACYJNA

Użytkownicy Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) zwanego geoportalem ORSIP

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Katowicach (WODGiK Katowice) informuje w jaki sposób przetwarza dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w ramach geoportalu ORSIP jest z dniem 1 lipca 2020r. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach z siedzibą przy ulicy Granicznej 29
w Katowicach.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.wodgik.katowice.pl/bip
 • e-mail: iod@wodgik.katowice.pl
 • telefonicznie: (32) 60 19 808

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone dane za pośrednictwem geoportalu ORSIP (www.mapy.orsip.plwww.orisp.pl) i poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia i świadczenia usług Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej ORSIP
w celu, dla którego zostały nam udostępnione czyli:

 • uzyskania dostępu do określonych modułów i narzędzi geoportalu ORSIP,
 • zgłoszenia błędu w geoportalu ORSIP,
 • zamówienia szkolenia z geoportalu ORSIP.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zebranych dla powyższych celów jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO czyli zgoda osoby, której dane dotyczą na ich przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych którego dokonano do momentu jej wycofania.

IV. KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • adres e-mail
 • imię, nazwisko,
 • nazwa instytucji,
 • id użytkownika,
 • rodzaj uprawnień w geoportalu.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie, w tym w szczególności:

- firma GISPartner Sp. z o.o. podmiot zapewniający wsparcie informatyczne na rzecz Administratora,

- Google LLC w przypadku plików cookies w związku z wykorzystaniem usługi Google Analytics.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, do momentu przedawnienia roszczeń lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2.    Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Osoby, których dane są przetwarzane przez WODGiK Katowice, mają prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora,
- żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych,
- żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO,
- przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia skargi do PUODO na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający realizację celów z pkt. III.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
o którym mowa w art. 22 RODO.