Gospodarka Przestrzenna

Dane w module:

Struktura sposobu użytkowania gruntów w gminach

Dane zostały opracowane w oparciu o informacje zawarte w zestawieniach zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, przekazywanych do Marszałka Województwa Śląskiego na podstawie zapisów rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.). Procentowy udział danego użytku gruntowego obliczono jako stosunek jego powierzchni do powierzchni gminy z uwzględnieniem podziału na obszar wiejski lub miasto w przypadku gmin miejsko-wiejskich. Na podstawie ww. danych opracowano kartogramy dla: użytków rolnych; terenów zalesionych, zadzrzewionych i zakrzewionych; terenów zabudowanych i zurabnizowanych; gruntów pod wodami; użytków ekologicznych; nieużytków oraz terenów różnych. Ponadto zaprezentowano zmiany udziału poszczególnych użytków gruntowych w latach 2009 - 2015.

Struktura własności w gminach

Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w zestawieniach zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, przekazywanych do Marszałka Województwa Śląskiego na podstawie zapisów rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.). Na potrzeby opracowania zastosowano następujący podział podmiotów ewidencyjnych, który powstał z połączenia poszczególnych grup rejestrowych:

1) Skarb Państwa – powstała z zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 1, 2 i 3, gruntów których właścicielem jest Skarb Państwa, niezależnie od sposobu ich władania,

2) Gminy – powstała z zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 4, 5 i 6, gruntów których właścicielem są gminy, niezależnie od sposobu ich władania,

3) Osoby fizyczne – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 7,

4) Spółdzielnie – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 8,

5) Kościoły i związki wyznaniowe – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 9,

6) Wspólnoty gruntowe – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 10,

7) Powiaty – powstała z zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 11 i 12, gruntów, których właścicielem są powiaty, niezależnie od sposobu ich władania,

8) Województwa – powstała z zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 13 i 14, gruntów których właścicielem jest województwo, niezależnie od sposobu ich władania,

9) Spółki prawa handlowego i inne podmioty – odpowiadająca grupie rejestrowej nr 15.

Procentowy udział powierzchniowy gruntów ww. podmiotów ewidencyjnych obliczono jako stosunek ich powierzchni do powierzchni gminy z uwzględnieniem podziału na obszar wiejski lub miasto w przypadku gmin miejsko-wiejskich. Na podstawie ww. danych opracowano dla poszczególnych podmiotów ewidencyjnych kartogramy wg stanu na 2009 i 2015 r. Ponadto zaprezentowano zmiany udziału powierzchni gruntów ww. podmiotów ewidencyjnych w latach 2009 - 2015.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna - nagrodzeni  

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka i odbywa się co rok, nieprzerwanie od 2000 r. Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury Konkursowe - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się również głosowanie internetowe na stronach Województwa Śląskiego.

Analizy dostępności czasowej

Pokrycie terenu

  • CORINE Land Cover z lat 2000 i 2006 wraz z informacją o zmianach w zagospodarowaniu w tym okresie. Dane opracowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska.  Klasy pokrycia terenu wyróżniane w programie CORINE Land Cover (CLC) są zorganizowane hierarchicznie w trzech poziomach. Pierwszy poziom obejmuje pięć głównych typów pokrycia globu ziemskiego: tereny antropogeniczne, obszary rolnicze, tereny leśne i półpustynne, mokradła oraz wody. Na drugim poziomie zostało wyróżnionych 15 form pokrycia terenu, które można przedstawić na mapach w skalach od 1:500 000 do 1:1 000 000. Wreszcie na poziomie trzecim wyróżniono 44 klasy. Ten poziom szczegółowości wydzieleń został zastosowany w opracowaniu baz danych pokrycie terenu we wszystkich krajach Europy. W Polsce spośród 44 klas pokrycia terenu występuje 31.
  • Urban Atlas – szczegółowa baza danych o użytkowaniu terenu dla okolic GOP, Rybnika i Częstochowy wykonana w skali 1:10000. Bazę udostępnia Europejska Agencja Środowiska.

Planowanie przestrzenne