Przyroda

Dane w module:

Zasoby przyrody ożywionej

       Cenne gatunki i siedliska

       Roślinność potencjalna

To hipotetyczny stan roślinności, jaki mógłby być osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji, gdyby oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez siedlisko.

       Regionalizacja geobotaniczna

To zhierarchizowany, wedle określonych reguł, podział przestrzeni geograficznej dokonany ze względu na zróżnicowanie szaty roślinnej.

       Regionalizacja przyrodniczo-leśna

Podział przestrzeni województwa śląskiego, którego celem jest przedstawienie w układzie hierarchicznym geograficznego zróżnicowania warunków wzrostu i rozwoju lasów, ich funkcji fizjotaktycznych oraz naturalnych możliwości bioprodukcji siedliska.

Zasoby przyrody nieożywionej

       Regionalizacja fizycznogeograficzna

Podział przestrzeni na regiony fizycznogeograficzne, które wykazują pewien stopień wewnętrznej jedności wynikający z ich położenia geograficznego, historii rozwoju, charakteru współczesnych procesów geograficznych oraz wzajemnego powiązania poszczególnych elementów tworzących daną jednostkę

       Mapa geologiczna

       Waloryzacja geologiczna

Waloryzacja obiektów, obszarów i regionów województwa śląskiego cennych z punktu widzenia geologii. 

       Jaskinie i geostanowiska

Pochodzą z Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG).  Dane są cyklicznie aktualizowane poprzez usługę WFS.

       Regionalizacja geomorfologiczna

Regionalizacja geomorfologiczna województwa śląskiego (podział województwa na jednostki geomorfologiczne) sporządzona na podstawie interpretacji materiałów źródłowych: Klimaszewski M. (Red.) 1972. Geomorfologia Polski, PWN, Warszawa, t. I.  

       Waloryzacja geomorfologiczna

Miejsca występowania w województwie śląskim cennych walorów geomorfologicznych rangi międzynarodowej, krajowej i regionalnej. 

        Zasoby wodne

Badania i ochrona przyrody

        Rejestr form ochrony przyrody

Granice otulin rezerwatów przyrody
Rezerwaty przyrody
Parki krajobrazowe
Granice otulin parków krajobrazowych
Pomniki przyrody
Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000
Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Obszary chronionego krajobrazu
Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej
Użytki ekologiczna
 
Plan ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd"
 

        Korytarze ekologiczne

        Program Owca Plus

Powierzchnie wypasu Beskidy

Powierzchnie wypasu Jura

        Instytucje i organizacje ochrony środowiska

Użytkowanie przyrody

        Gospodarka łowiecka

Przebieg granic aktualnie obowiązujących obwodów łowieckich oraz wyłączenia z obwodów łowieckich. Podział województwa śląskiego na obwody łowieckie został dokonany na podstawie uchwały NR IV/30/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego.

        Złoża

         Mapa sozologiczna

Turystyka i edukacja przyrodnicza

        Edukacja ekologiczna

Ośrodki edukacji ekologicznej oraz ścieżki przyrodnicze (wraz z przystankami), zlokalizowane na terenie województwa śląskiego.

        Turystyka przyrodnicza

Lasy Państwowe

       Podział administracyjny

       Gatunek panujący

       Wiek drzewostanu

       Budowa pionowa

Moduł prezentuje dane o obszarach chronionych i cennych przyrodniczo pozyskane z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

W przyszłości dane zostaną uzupełnione o bazy bio- georóżnorodności, powstające w ramach projektu BIOGEO Silesia realizowanego przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Województwem Ślaskim