Dane referencyjne

banner_wodgik

Przejdź do wybranej mapy:

Baza danych obiektów topograficznych

Baza obiektów użyteczności publicznej

Mapy topograficzne

Mapy tematyczne

Ortofotomapy

 

Dane referencyjne pochodzą z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach oraz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10k) została opracowana w stopniu szczegółowości odpowiadającym mapie w skali 1:10 000. Zakres informacyjny BDOT10k obejmuje 9 kategorii klas obiektów, do których należą: sieć wodna, sieć komunikacyjna, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania terenu, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego i obiekty inne. Obiekty są zapisane w 73 klasach obiektów. Seria danych dotyczy całej bazy obejmującej obszar województwa śląskiego. Aktualność: rok 2015

BAZA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ (BOUP) zawiera dane z obszaru województwa śląskiego dotyczące lokalizacji obiektów użytecznych lub wartych uwagi, które są dostępne publicznie. Zakres informacyjny BOUP obejmuje obiekty administracji publicznej, obiekty służb ochrony ludności, obiekty sakralne i obiekty z nimi związane, obiekty oświaty i nauki, obiekty kultury, sportu i rekreacji, obiekty handlowe i usługowe, obiekty służby zdrowia i opieki medycznej, obiekty transportu, obiekty zamieszkania zbiorowego, obiekty związane z gospodarką leśną. BOUP prowadzona jest w postaci odrębnych warstw dla każdego rodzaju obiektu w powiązaniu z  bazą punktów adresowych. Każdy obiekt w bazie posiada punktową reprezentację graficzną oraz atrybuty informacyjne dotyczące nazwy i adresu obiektu. Aktualność:bieżąca

MAPY TEMATYCZNE:

Mapa hydrograficzna stanowi kartograficzne opracowanie tematyczne (KOT). Mapa przedstawia stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz przepuszczalność gruntów, głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, rozmieszczenie wód powierzchniowych, i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej. Aktualność:lata1998-2008
Mapa sozologiczna stanowi kartograficzne opracowanie tematyczne (KOT).Mapa przedstawia stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzące w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim procesów antropogenicznych oraz sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska. Aktualność: lata 1993-2001

ORTOFOTOMAPA przedstawia rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortogonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych do jednolitej skali, przedstawiony w odwzorowaniu kartograficznym. Jest fotogrametrycznym opracowaniem łączącym w sobie zdjęcie lotnicze z tradycyjną mapą.

Pokrycie całego obszaru województwa:

 • Ortofotomapa kolorowa z roku 2009
 • Ortofotomapa czarno-biała z roku 2003
 • Ortofotomapa kolorowa z roku 1996

Pokrycie częściowe województwa:

 • Ortofotomapa kolorowa z roku 2013

 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach  jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego wykonującą zadania z dziedzin: geodezji, kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej. Między innymi prowadzi zasób geodezyjny i kartograficzny dla województwa śląskiego, a także współprowadzi geoportal ORSIP. Działa na podstawie Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, nadanego uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego (www.wodgik.katowice.pl)

Dane PZGiK w ORSIP

WODGiK w Katowicach zasilił Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej następującymi danymi pzgik stanowiącymi dane referencyjne dla wszystkich modułów tematycznych:

 1. baza danych obiektów topograficznych (TBD) z lat 2008 - 2012,
 2. baza danych obiektów topograficznych 10k (BDOT10k) z lat 2013-2015,
 3. baza danych ogólnogeograficznych w skalach 1:250 000, 1: 500 000 i 1: 1 000 000 z roku 2003,
 4. mapa topograficzna w skali 1:10 000 w układzie 1965 z lat 1973 - 1988,
 5. mapa topograficzna w skali 1:25 000 w układzie 1965 z lat 1962 - 1989,
 6. mapa topograficzna w skali 1:50 000 w układzie 1992 z lat 1993 - 1996,
 7. mapa topograficzna w skali 1:100 000 w układzie GUGIK80 z lat 1963 - 1974,
 8. mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 w układzie 1942 z lat 1994 - 1997,
 9. mapa hydrograficzna w skali 1: 50 000 w układzie 1992 z lat 1999 - 2002,
 10. ortofotomapa z roku 1996,
 11. ortofotomapa z roku 2003,
 12. ortofotomapa z roku 2009,
 13. numeryczny model terenu z roku 2009.

Zakres działania WODGiK w Katowicach

Przy realizacji zadań związanych z administracją i zarządzaniem Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) wykonuje między innymi:

 1. administrowanie danymi znajdującymi się w bazie danych ORACLE w zakresie danych referencyjnych, danych z Archiwum Państwowego, danych pochodzących z projektu BioGeo-Silesia oraz innych danych pochodzących z wydziałów Urzędu Marszałkowskiego,
 2. zarządzanie danymi w bazie danych w tym: tworzenie nowych klas obiektów, zasilanie bazy danych nowymi danymi, aktualizacja i modyfikacja danych znajdujących się w bazie danych, generowanie kopii zapasowych z bazy danych w postaci geobazy plikowej,
 3. zapewnienie interoperacyjność zbiorów i usług danych,
 4. zapewnienie integracji i harmonizacji danych przestrzennych pochodzących z różnych rozproszonych źródeł,
 5. generowanie serwisów mapowych i publikacja w geoportalu ORSIP,
 6. zarządzanie kontami użytkowników autoryzowanych,
 7. obsługa narzędzia "zgłoś błąd" dla danych referencyjnych,
 8. techniczne wsparcie w tworzeniu i aktualizacji baz danych przestrzennych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego,
 9. weryfikacja poprawności wprowadzanych danych do systemu,
 10. określanie sposobów prezentacji danych przestrzennych w kompozycjach,
 11. pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu systemu.