O projekcie

Projekt pn.: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)" współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet II: Społeczeństwo informacyjne.

Działanie 2.2: Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie, a instytucją realizującą projekt było Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Okres realizacji projektu: od 2010 r. do grudnia 2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 496 529,38

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 4 389 380,19

Wartość dofinansowania 85% - 3 730 973,16 zł

Wkład własny 15% - 658 407,03 zł

Założenia i cele projektu ORSIP

  • Dostęp do jednorodnych i aktualnych oraz zintegrowanych informacji przestrzennych pochodzących z wielu rozproszonych zasobów źródłowych.

  • Usprawnienie zarządzania województwem śląskim na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

  • Możliwość szybkiego przeszukiwania zasobów informacyjnych oraz dokonywanie analiz przestrzennych i generowanie raportów i zestawień.

  • Usprawnienie przepływu danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi

  • Dostarczenie mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom m. in. informacji z zakresu przyrody i ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego , dotacji unijnych, transportu, turystyki, kultury i zdrowia