Cele i rezultaty

Niniejsza platforma stanowi nowoczesne narzędzie wspomagające procesy i działania na rzecz środowiska naturalnego, a także społeczeństwa podejmującego różne działania na obszarach objętych projektem. Gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób umożliwiający funkcjonowanie społeczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa wymaga ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Udział społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych decyzji gwarantowany jest poprzez szereg zapisów prawnych implementowanych zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i krajowym.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w II cyklu konsultacji społecznych, które odbywają się w okresie 1 września 2011 do 29 lutego 2012. Konsultacje te mają na celu zasięgnięcie opinii wszystkich zainteresowanych środowisk odnośnie kształtowania i wdrażania planów gospodarowania wodami, a także identyfikacji kluczowych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy. Konsultacji podlegają następujące dokumenty:

"Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy" (pdf.)

"Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy" (pdf.)